b'NORA ORIGINALE SYLTETYBestselger!Nora Jordbrsyltety Nora Bringebrsyltety Nora Appelsinmarmelade 1 kg 1 kg 1 kgkrt a 6,00 kg, 6 spann krt a 6,00 kg, 6 spann krt a 6,00 kg, 6 spannEPD-nr:04089371 EPD-nr:04089389 EPD-nr:04089496Nora TyttebrsyltetyNora BlbrsyltetyNora Eplesyltety med biter 1 kg 1 kg 1 kgkrt a 6,00 kg, 6 spann krt a 6,00 kg, 6 spann krt a 6,00 kg, 6 spannEPD-nr:04089504 EPD-nr:04089512 EPD-nr:04089520Nora JordbrsyltetyNora BringebrsyltetyNora AppelsinmarmeladeNora Tyttebrsyltety 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kgSpann9,5 kg Spann9,5 kg Spann9,5 kg Spann9,5 kgEPD-nr:02487452 EPD-nr:02487460 EPD-nr:02487478 EPD-nr:0248744513'