b'SYLTETYNORA ORIGINALE SYLTETYNora JordbrsyltetyNora BringebrsyltetyNora JordbrsyltetyNora Bringebrsyltety 24 g 24 g 24 g 24 gKrt1,68 kg, 70 stk Krt1,68 kg, 70 stk Krt1,92 kg, 80 stk Krt1,92 kg, 80 stkEPD-nr:0 1 9 1 3 3 2 6 EPD-nr:0 1 9 1 3 3 3 4 EPD-nr:02942985 EPD-nr:02942993Nora AppelsinmarmeladeNora TyttebrsyltetyNora Blbrsyltety 24 g 24 g 24 gKrt1,92 kg, 80 stk Krt1,92 kg, 80 stk Krt1,92 kg, 80 stkEPD-nr:02943009 EPD-nr:02943017 EPD-nr:02943025Nora SqueezyNora SqueezyNora Squeezy Jordbrsyltety 425 g Bringebrsyltety 425 g Blbrsyltety 435 gKrt4,25 kg, 10 flasker Krt4,25 kg, 10 flasker Krt4,35 kg, 10 flaskerEPD-nr:7 9 0 8 3 2 EPD-nr:7 9 1 0 0 4 EPD-nr:7 6 9 5 2 112'